'
pormoney
badge-gold-b

10000 تومان

به ازای هر نفر

badge-gold-b

حداکثر مهلت زمان تحویل کار: 0 روز ، 4 ساعت ، 0 دقیقه

آخرین مهلت برای تحویل کار

badge-gold-b

باقیمانده 150 نفر

تعداد افراد مورد نیاز و تعداد افرادی که کار را انجام داده‌اند

ss

مراحل انجام کار

 برای انجام این کار بایستی در سایت پُرمانی ثبت نام کرده و در مورد بخش‌های مختلف سایت نظر خود را به اکانت پُرمانی ارسال کنید.

آدرس لینک:

توضیحات فعالیت

توضیحات اثبات انجام کار / خروجی